HARIM NAU.

Harem ol namba blo yu pairap lo #1 station blo yu YUMI FM lo wanem hap yu stap